การรับประกัน

สินค้าจากร้าน IPCameracctv4u รับประกัน 1 ปีเต็ม

ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ได้อ่านข้อความการรับประกันให้ละเอียดซึ่งทำให้ท่านไม่ได้รับการบริการหลังการขายที่ดีและเป็นธรรมดังนั้นท่านควรถามเงือนไขการรับประกันและขั้นตอนจากผู้ขายให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจสินค้านั้นๆ

ข้อความสำคัญในการรับประกัน

การรับประกันสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการหลังการขายเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้มากเมื่อสินค้าเกิดปัญหาหลังการขายโดยเฉพาะถ้าท่านไม่ได้รับการประกันสินค้าท่านจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่งเคลมสินค้าค่อนข้างมากในกรณีส่งไปและกลับเพื่อเคลมโดยตรงกับโรงงาน เพราะฉนั้นด้วยความใส่ใจในการให้บริการหลังการขายเราจึงได้คัดเลือกสินค้าคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ามั้นใจว่าผลิตภัฑณ์มีความเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรับประกันสินค้าทำให้ลูกค้ามั้นใจได้ว่าท่านจะได้รับผลประโยช์นจากการรับประกันสินค้าที่เกิดจากข้อบกพร่องจากการผลิตในส่วนการรับประกันจะเน้นการรับผิดชอบในการตรวจสอบและเคลมสินค้าที่ฉับไวและทำให้ลูกค้ามั้นใจว่าสินค้าที่ท่านได้ตัดสินใจซื้อไปจะคุ้มค่าต่อการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆเรียกเก็บจากผู้ขายถ้าสินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

นโยบายการคืนสินค้า 

กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิตของโรงงานเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 30 วัน(ตามนโยบายผู้ผลิต)ซื้อสินค้าแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องเก็บกล่องและอุปกรณ์ไว้ให้ครบภายใน 30วันแรกนับจากรับสินค้าหากสินค้ามีปัญหาจากการผลิตจะได้เคลมได้ง่ายและเร็วขึ้น สำหรับค่าส่งสินค้ากลับทางร้านจะรับผิดชอบทั้งหมดหรือติดต่อเราทั้งนี้จะมีเงือนไขตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในหัวข้อต่อไปนี้

เงื่อนไขการเคลมเพื่อเปลี่ยนสินค้าที่เสีย

 • ผลิตภัณฑ์บกพร่องเสียของ Hardware จากการใช้งานภายใน 30 วันนับจากวันที่รับสินค้า
 • ต้องไม่เกิดจาการใช้งานผิดปกติหรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ
 • ตัวเครื่องต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไปเช่นแตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว  และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 • อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งานทุกชิ้นต้องอยู่ครบ/ไม่ขาด/สูญหายหรืออยู่ในสภาพชำรุด
 • ตัวเครื่อง/อุปกรณ์เสริม/คู่มือการใช้งานต้องบรรจุอยู่ในกล่องของสินค้า
 • ไม่ผ่านการดัดแปลง/ถอด/ซ่อมแซม/หรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรา

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • เราจะรับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจากเว็บเราเท่านั้นโดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน 1ปีหรือกำหนดตามโรงงานผู้ผลิต
 • ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน(ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เช่นใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติจากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่องจากอุบัติเหตุ เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการติดตั้งการดัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไขหรือการเปิดผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา
 • สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเราจะทำการซ่อมแซมเปลี่ยนตัวสินค้าหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก
 • การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าวดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปเคลมหรือเปลี่ยน

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,บางส่วนที่หายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องได้แก่มีคราบน้ำ,มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ,มีรอยไหม้หรือมีลายปริ๊นท์ขาดเป็นต้น
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธีหรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติเป็นต้น
 • มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของเรา

การตรวจสอบและเคลมสินค้า

กรณีไม่เกิน 30วัน

-เราจะทำการตรวจสอบอาการเสียสินค้าถ้าตรงตามเงือนไขการรับประกันสินค้าเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ภายใน 2-3วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

กรณีเกิน 30วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี

-เราจะทำการตรวจสอบสินค้าภายใน 2-3 วันทำการหลังจากทางร้านได้รับสินค้าจากลูกค้าและติดต่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ

– ถ้าพบว่าสินค้ามีปัญหาจริงและอยู่ตามเงื่อนไขการรับประกันเราจะทำการเคลมสินค้าและส่งกลับให้ลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการ (ในกรณีที่ทางเรามีสต็อกสินค้ารุ่นนั้นๆ)

*หมายเหตุ: หากพบว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆจากตัวสินค้า(สินค้าใช้งานได้ปกติ)เราจะส่งสินค้าคืนให้กลับลูกค้าโดยคิดค่าจัดส่งคืนตามจริงดังนั้นรบกวนลูกค้าตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่งเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเสียจริงค่ะ แต่ถ้าสินค้ามีปัญหาจริงและอยู่ตามเงื่อนไขการรับประกันจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจากทางร้านค้า